Privacy policy / Privacy Policy

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kerstdorpfan.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat Kerstdorpfan.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waaronder leden en partners. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Kerstdorpfan.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kerstdorpfan.nl of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kerstdorpfan.nl of die van een derde partij.

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Dit doe ik o.a. middels Google Analytics. Hierbij anonimiseer ik jouw ip-adres. Tevens maak ik gebruik van de buttons van Facebook. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kerstdorpfan.nl of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, mits hier geen toestemming voor is gegeven. Hierop gelden echter enkel uitzonderingen:

– In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
– Klantbeoordelingen kunnen door mij geïmporteerd en ingezien worden.
– Klantbeoordelingen kunnen elders getoond worden om de betrouwbaarheid van de webwinkel aan te tonen.
– In geval van het vermoeden van strafbare feiten behoud ik het recht informatie te delen met (officiële) instanties.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Contact opnemen kan via onze contactpagina.

-------------------------------------------------------------------------------

I am aware that you put confidence in me. I see it as my responsibility to protect your privacy. On this page, I will let you know what information I collect when using my website , why I collect this information and how I improve your user experience. So you know exactly how I work.

This privacy policy applies to the services of Kerstdorpfan.nl. Be aware that Kerstdorpfan.nl is not responsible for the privacy practices of other sites and sources including members and partners. By using this website you agree to accept the privacy policy

Kerstdorpfan.nl respects the privacy of all users of my site and ensure that the personal information you give me will be treated confidentially.

Using my services
When you sign up for one of my services I ask you for personal information. This information is used to provide the service. The data will be stored at secured servers from Kerstdorpfan.nl or that of a third party.

Communication
When you send an e-mail or other messages to me, it is possible that I save those messages. I sometimes ask you to your personal data that are relevant for the respective situation. This makes it possible to process your questions, and to answer your requests. The data will be stored at secured servers from Kerstdorpfan.nl or that of a third party.

Cookies
I gather data for research to gain a better understanding of the visitors, in order that i can adapt my services. I do this through Google Analytics. I anonimiseer your ip address. Also I make use of the buttons from Facebook. These services may set cookies.

This website uses "cookies" (A cookie is a small file which is transmitted with pages of this website and by your browser is stored on your hard drive of your computer) to help the website analyze how users use the site. This website uses "cookies" (tekstbestandtjes that are on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to private Kerstdorpfan.nl's secure servers or those of a third party. I use this information to monitor how you use the website, to compile reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Purposes
I collect or use no information for other purposes, than the purposes described in this privacy policy, unless I have obtained your permission in advance.

Third parties
The information will not be shared with third parties, provided that no consent has been given. There are some exceptions to this:

- In some cases, the information may be shared internally. We are obliged to respect the confidentiality of your data.
- Customer reviews can be imported and viewed by me.
- Customer reviews can be shown elsewhere to show the reliability of the webshop.
-  In case of the suspicion of criminal acts I retain the right to share information with (official) authorities

Changes
This privacy statement is geared to the use of and the opportunities on this site. Any adjustments and / or changes to this site, may result in changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data
I offer all visitors the ability to view, change, or delete all personal information provided to me at that moment.

Modify / unsubscribe newsletter
At the bottom of each mailing you will find the ability to customize your data or to unsubscribe.

Turn off cookies
Most browsers are set by default to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on my and other websites may not work properly if cookies are disabled in your browser.

Contacting can be via our contactpage.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2021 Kerstdorpfan.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel